Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Strona Główna 9 Wspieranie rodziny 9 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

DODATEK ENERGETYCZNY

ZGODNIE Z ART. 15 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 R. O DODATKU OSŁONOWYM (DZ. U. Z 2023 R. POZ. 169 Z PÓŹN.ZM.) WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 5C USTAWY ZMIENIANEJ W ART. 9, ZŁOŻONE W OKRESIE OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEJ USTAWY DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 R. POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPOZNANIA.

            Dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

            Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne – osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej, jak również posiadać przyznany dodatek mieszkaniowy.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wynosi:

 • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 13,38 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 18,58 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 22,30 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym zryczałtowany dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

Roczny limit zużycia energii elektrycznej:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
 • Kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

 

Miejsce złożenia wniosku

Osobiście lub pocztą

Centrum Usług Społecznych w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b (I piętro)
24-200 Bełżyce

 

 

DODATEK MIESZKANIOWY

 

Dodatek mieszkaniowy – ogólne informacje

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. Jeśli ktoś nie ma tytułu prawnego, musi przedstawić potwierdzenie że ma uprawnienie do lokalu socjalnego lub zamiennego. O dodatek występuje się raz na pół roku (ale można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny). Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat w zajmowanym lokalu.

Co ważne, dodatek obliczany jest indywidualnie. Jednocześnie może on pokryć co najwyżej 50% wydatków, które przypadają na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Jakie kryteria muszą spełniać osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy?

 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

(Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego)

 • Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe wynosi 2 538,46 zł (40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku) w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 903,85 zł (30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku) w gospodarstwie wieloosobowym.
 • Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 25,84 zł.
 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej tj.

Ilość osób

Określona w ustawie powierzchnia normatywna lokalu

+30%

Największa dopuszczalna powierzchnia użytkowa lokalu

Dla 1 osoby

35m2

+30%

45,5m2

Dla 2 osób

40 m2

+30%

52,0m2

Dla 3 osób

45m2

+30%

58,5m2

Dla 4 osób

55m2

+30%

71,5m2

Dla 5 osób

65m2

+30%

84,5m2

Dla 6 osób

70m2

+30%

91,0m2

 

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

UWAGA!

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym – ma to zastosowanie również w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom oraz nie wlicza się ich do gospodarstwa domowego jeżeli przebywają instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie tj.:

 • domu pomocy społecznej;
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • schronisku dla nieletnich;
 • zakładzie poprawczym;
 • zakładzie karnym;
 • szkole, w tym w szkole wojskowej

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji  skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Uwaga: Definicję dochodu stanowi art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu-podatek należny od osób fizycznych – składki na ubezpieczenie społeczne – składki na ubezpieczenie zdrowotne – alimenty zapłacone na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal, (załącznik 1)
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik 1)
 • wysokość opłat za lokal obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu – do wglądu,
 • wniosek o wypłatę ryczałtu na zakup opału na konto zarządy (załącznik 2) lub konto osobiste (załącznik 3)
 • w przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie dokumentu lub
 • oświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenia technicznego domu,
 • wnioskodawcy, u których w lokalu występuje brak: centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody lub w budynku brak instalacji gazowej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o sposobie wypłaty ryczałtu na zakup opału.
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku:
  • zaświadczenie o przychodzie wnioskodawcy oraz członka gospodarstwa domowego podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszonym o koszty uzyskania, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (załącznik 4)
  • zaświadczenie wnioskodawcy oraz członków gospodarstwa domowego o innym dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w gospodarstwie domowym lub poza gospodarstwem domowym,
  • oświadczenia o wysokości otrzymanych alimentów,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego,
  • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
    lub
   • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

 • oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku z roku kalendarzowego w zależności od daty złożenia wniosku.

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne

  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (załącznik 5)
 • Osoby nie posiadające ziemi powinni dołączyć oświadczenie o nie posiadaniu ziemi każdego dorosłego domownika (załącznik 6) oraz wnioskodawcy i jego małoletnich dzieci (załącznik 7)

Wypłata dodatku mieszkaniowego

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do 10-go każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek.

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

Informujemy, że w związku z treścią art. 15 zzzib  oraz 15 zzziba ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych w powodu COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.

Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

W celu uzyskania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną*  należy spełnić następujące warunki:

 • do wniosku o dodatek mieszkaniowy dołączyć podpisaną klauzulę o wypłatę dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną,
 • potwierdzić wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego u zarządcy domu
  z uwzględnieniem wydatków mieszkaniowych z miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc od którego wnioskujący wnosi o dodatek mieszkaniowy,
 • dołączyć do wniosku deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy.

  *Łączny okres przyznania dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Miejsce złożenia wniosku

Osobiście lub pocztą

Centrum Usług Społecznych w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b (I piętro)
24-200 Bełżyce