Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

Gmina Bełżyce/Centrum Usług Społecznych w Bełżycach realizuje resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego;

Wartość zadania: 360 800,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

1) 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. b) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;

2) 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. b) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

 1. a) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. b) traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;

4) 360 godzin rocznie dla:

 1. a) osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. b) osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi
  z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. c) dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

OSOBY, KTÓRE CHCĄ SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ POWINNY:

 • Złożyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (do pobrania) oraz dokument potwierdzający niepełnosprawność w Centrum Usług Społecznych, 24-200 Bełżyce ul. Fabryczna 2b, (I piętro) w poniedziałek, środę, piątek w godzinach 7.30-15.30, wtorek i czwartek 10.00-18.00.
 • Nabór odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację.
 • Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 785-788-763 oraz 785-788-765.
 • Zgodnie z założeniami programu przyznając usługi asystencji osobistej,
  w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

  PROJEKT ZAKOŃCZONY

  Resortowy Program Ministra Rodziny I Polityki Społecznej

  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 r.

  Gmina Bełżyce informuje, iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

  Kwota dofinansowania -208.080,00 zł
  Całkowita wartość – 208.080,00 zł

  CEL PROGRAMU:

  Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

   

  ODBIORCY PROGRAMU:


  Program kierowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA  USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:


  1.Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
   a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
   b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
   c) załatwianiu spraw urzędowych;

  1. d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
   e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
    f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

  2. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz.1876 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

   3. Czas trwania usług asystenta:
  3. a) usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę  7 dni w tygodniu,
   b) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
  4. c) limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
  5. d) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

   Usługa formie opieki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach w/w limitu jest bezpłatna.
  6. Gmina przyznaje usługę opieki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na wniosek osoby lub jego opiekuna prawnego na podstawie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik   do programu-  do pobrania.

  7. Kosztem niekwalifikowanym programu jest opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu;

  EFEKTY PROGRAMU:

  • ograniczenie skutków niepełnosprawności
   • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność
   • ograniczenie poczucia zależności od innych osób
   • maksymalne, możliwe do zrealizowania usamodzielnienie osoby z niepełnosprawnością
   • rozwój poczucia sprawstwa, decydowania o sprawach dla siebie ważnych i istotnych oraz kreatywności w działaniu.
   • wzrost motywacji do samodecydowania i samorealizacji w dążeniu do stawianych sobie celów
       • integracja ze środowiskiem lokalnym.
       • wzrost szans na równy dostęp do informacji, komunikacji, usług opieki zdrowotnej, rehabilitacji
       • realizacja zainteresowań i pasji
       • podniesienie poziomu bezpieczeństwa i podmiotowości

   SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
   1. Nabór do Programu prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2021 r.
   2. Karta zgłoszenia ( wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności lub równoważnym) do programu przyjmowana jest w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach 24-200 Bełżyce ul. Fabryczna 2b (I piętro) tel. 81 517-24-68 wew. 28

  Do pobrania:
  1) Program MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 (otwórz>>) 
  2) Karta zgłoszenia (załącznik nr 8) (otwórz>>) 

  PROJEKT ZAKOŃCZONY