Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Opieka wytchnieniowa

Plakat opieka wytchnieniowa - edycja 2024 z informacjami na temat funduszy przeznaczonych na program.

Gmina Bełżyce/Centrum Usług Społecznych w Bełżycach
ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego
Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego;

Wartość zadania: 180 000,00 zł 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących

bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresatami Programu są:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Opieki wytchnieniowej w 2024 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 
w Centrum Usług Społecznych, ul. Fabryczna 2b (I piętro),  24-200 Bełżyce
w poniedziałek, środę, piątek w godzinach 7.30-15.30, wtorek i czwartek 10.00-18.00.

– Nabór odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację.

– Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerami telefonów: 785-788-763 oraz 785-788-765.