Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Opieka wytchnieniowa

Strona Główna 9 Projekty i programy 9 Opieka wytchnieniowa

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Resortowy Program Ministra Rodziny I Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” -edycja 2021 r.

Gmina Bełżyce informuje, iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r. który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 171.360,00 zł

Całkowita wartość inwestycji -171.360,00 zł

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;

ODBIORCY PROGRAMU

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego ), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

REALIZACJA PROGRAMU

 1. Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w  miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 2. W roku 2021 ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.
 3. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
 4. Gmina Bełżyce kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021.
 5. Kolejne zgłoszenia potrzeb usługi opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej.
 6. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

EFEKTY PROGRAMU

Dzięki Programowi „Opieki wytchnieniowej” osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

 1. Aktualne (w przypadku dzieci do 16 r.ż.) orzeczenie o niepełnosprawności.
  2. Aktualne (w przypadku osób dorosłych oraz dzieci powyżej 16 r.ż. ) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
  3. Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 (w sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument ten  powinien zostać  uzupełniony niezwłocznie  w terminie  nie dłuższym niż  3 dni robocze ) – załącznik nr 8 do Programu
  4. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali  FIM załącznik nr 7 do Programu – uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka – do pobrania

Ważne ! Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności !


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 1. Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2021 r.

2.Karty zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w :

Centrum Usług Społecznych w Bełżycach  24-200 Bełżyce ul. Fabryczna 2 b ( I piętro)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 tel.81 517-24-68 wew. 28

Do pobrania:

 1. Program MRIPS „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2021
2)Wzór karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM (załącznik nr 7 do Programu)
https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2021

3) Wzór karty zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 (załącznik nr 8 do Programu)

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2021 

PROJEKT ZAKOŃCZONY