Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Czyste powietrze

Strona Główna 9 Wspieranie rodziny 9 Czyste powietrze

CZYSTE POWIETRZE

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
wydawane w związku
z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  ustalana  jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym   złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do 31 lipca

ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym   złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1  sierpnia do 31  grudnia.

 

Ważne: wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Gdzie można złożyć wniosek?
Centrum Usług Społecznych
ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce (I piętro)

 

>> WNIOSEK ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO