Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Pomoc w przemocy

Strona Główna 9 Wspieranie rodziny 9 Pomoc w przemocy
Zespół Interdyscyplinarny w Bełżycach to grupa specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje zaangażowane w rozwiązywanie lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół tworzy burmistrz, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów i organizacji pozarządowych. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złożyła wniosek do Burmistrza w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.

Do głównych celów i zadań Zespołu należą:

 • budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny ma możliwość tworzenia grup roboczych. W skład grupy roboczej wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym – pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu – wychowawca przedszkolny, a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

PRACA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO PRACA GRUPY ROBOCZEJ
 • realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu, w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin , w których dochodzi do przemocy oraz ich efektów,
 • możliwe jest podejmowanie przez GR innych zadań sprzyjających zmianie sytuacji rodziny, jak chociażby wzmacnianie jej zasobów, motywowanie do realizowania przyjętych działa,
 • przekazywanie przewodniczącemu zespołu informacji o podjętych działaniach.

CO TO JEST NIEBIESKA KARTA i JAK TO DZIAŁA?

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie „Niebieskiej Karty A”. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu – policja może taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również może założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

 • ośrodki pomocy społecznej
 • placówki oświatowe – szkoły, przedszkola
 • placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Przy założeniu „Niebieskiej Karty A” osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie „Niebieska Karta B” z informacjami, gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.

Po założeniu „Niebieskiej Karty A” przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego. Po zapoznaniu się z kartą Zespół ustala wstępny plan pomocy i wyznacza grupę roboczą. Grupa robocza składa się ze specjalistów zajmujących się działaniem w obszarze przeciwdziałania przemocy. To Grupa Robocza spotyka się zarówno z domniemaną osobą doświadczającą przemocy, jak i domniemaną osobą stosującą przemoc.

Po przeprowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc materialna.

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie przez sprawcę przemocy Policja wydaje wobec sprawcy przemocy nakaz natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania i (lub) zakaz zbliżania się do miejsca zamieszkania. Czas trwania nakazu i (lub) zakazu wynosi 14 dni. Nie jest przeszkodą do zastosowania policyjnego nakazu i (lub) zakazu to, że sprawca przemocy w rodzinie nie przebywa w miejscu zamieszkania w chwili wydawania nakazu i (lub) zakazu. Nie ma również znaczenia tytuł prawny na podstawie, którego członkowie rodziny zajmują daną nieruchomość.

Osoba wobec, której wydano nakaz i (lub) zakaz nie nabywa z tego tytułu prawa do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Policja przekazuje takiej osobie jedynie informację o istniejących na danym terenie placówkach zapewniających miejsca noclegowe.

PAMIĘTAJ:

 • MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA
 • MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA
 • MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ
 • MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY
 • MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

Zgłoszeń dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie można dokonywać osobiście, telefonicznie, listownie, mailowo. Fakt istnienia przemocy w rodzinie może zgłosić każda osoba, która jej doświadczyła lub była jej świadkiem.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego w Bełżycach jest Centrum Usług Społecznych

w Bełżycach, ul. Fabryczna 2b.

Wszelkie informacje oraz pomoc w związku z przemocą w rodzinie udzielane są w godzinach 7.30 – 15.30 w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach.

Tel. 81 517 24 68

e-mail: cus@cusbelzyce.pl

Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie:

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/bazy-teleadresowe-podmiot%C3%B3w-oraz-organizacji-pozarz%C4%85dowych-%C5%9Bwiadcz%C4%85cych-us%C5%82ugi-dla-os%C3%B3b-i-rodzin

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego:

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-na-terenie-wojew%C3%B3dztwa-lubelskiego

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej woj. lubelskiego:

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/wykaz-o%C5%9Brodk%C3%B3w-interwencji-kryzysowej-woj-lubelskiego

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Bełżycach:
Przewodniczący: Magdalena Poleszak 
Zastępca: Weronika Skic