Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Deklaracja dostępności


Centrum Usług Społecznych w Bełżycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cusbelzyce.pl

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Dla strony cusbelzyce.pl skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA CUSBELZYCE.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 96.11%

(GDZIE 100% JEST WYNIKIEM NAJWYŻSZYM MOŻLIWYM DO UZYSKANIA)

Strona internetowa cusbelzyce.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 01.05.2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.03.2022
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny z pomocą narzędzi dostępnych online

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Majkut, Elżbieta Samorek, cus@cusbelzyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 815172468.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: cus@cusbelzyce.pl

Organ nadzorujący:
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bełżycach

Adres:
Centrum Usług Społecznych w Bełżycach
ul. Fabryczna 2B
24-200 Bełżyce

E-mail: cus@cusbelzyce.pl
Telefon: 81 517 24 68

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Społecznych w Bełżycach

 • Centrum mieści się na pierwszym i trzecim piętrze, sześcio piętrowego budynku przy ulicy Fabrycznej 2B
 • Wejście do Centrum Usług Społecznych zlokalizowane jest od strony parkingu równoległego do ulicy Fabrycznej i dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych
 • Brak informacji głosowych i pętli edukacyjnych
 • Parking ogólnodostępny
 • Brak oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Dodatkowe informacje

Strona cusbelzyce.pl nie blokuje żadnych skrótów klawiszowych, oprócz skrótu CONTROL+U który służy wywołaniu MENU DOSTĘPNOŚCI. Istnieje możliwość do korzystania z nawigacji klawiaturą, dodano przycisk SKIP CONTENT, który umożliwia pominięcie menu strony i przejście do głównej treści (pojawia się on tylko podczas korzystania z nawigacji klawiaturą).

Ułatwienia dostępne na stronie cusbelzyce.pl to:

 • wysoki kontrast
 • lekki kontrast
 • brak kolorów
 • odwrócone kolory
 • podświetlenie linków
 • powiększanie tekstu
 • zwiększanie odstępu między literami
 • zatrzymanie migających animacji na stronie
 • zmiana czcionki na przyjazną dyslektykom
 • zmiana czcionki na łatwą do czytania
 • powiększenie kursora
 • maska do czytania
 • przewodnik do czytania
 • zmiana wysokości odstępu między liniami tekstu