Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZARZADZENIE W SPRAWIE REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁŻYCACH

Strona Główna 9 RODO 9 Zarządzenia 9 ZARZĄDZENIE W SPRAWIE REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZARZADZENIE W SPRAWIE REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁŻYCACH

Zarządzenie nr 9/2018

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach

z dnia 25 maja 2018r.

w sprawie: rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz w związku z § 4 ust. 2 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach uchwalonego uchwałą Nr XVIII/89/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 09 lutego 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – Dz.U. z 2016 poz. 1113) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam Rejestr czynności Przetwarzania Danych Osobowych obowiązujący w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach (dalej: Rejestr Czynności Przetwarzania) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wersja elektroniczna Rejestru Czynności Przetwarzania znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżycach.

§ 3

Wpisy do Rejestru Czynności Przetwarzania i jego zmiany dokonywane są w trybie właściwym dla jego zatwierdzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 25 maja 2018r.