Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Projekt jest realizowany w okresie od kwietnia 2020 r. do czerwca 2022 r.

,,Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Podstawowe informacje o projekcie pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, finansowanym z Funduszu Sprawiedliwości,  którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,  realizowanym w okresie od kwietnia 2020r. do czerwca 2022r.

 
 

Poniższe informacje opracowane zostały na podstawie obowiązującego Regulaminu organizacji i prowadzenia mediacji pozasądowych na etapie postępowania wykonawczego, w ramach realizowanego projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, przygotowanego przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości  w Warszawie.

 

 

1.W jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie realizowany jest projekt pn. Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej
na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie
, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Czas realizacji projektu to kwiecień 2020r. – czerwiec 2022r.

 

2.Główny cel projektu: Zmniejszenie powrotności do przestępstw oraz poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem poprzez zastosowanie mediacji jako formy sprawiedliwości naprawczej.

 

3.W projekcie poprzez sformułowanie „mediacja”  – rozumie się  dobrowolną i poufną metodę rozwiązywania sporów (kryzysów), powstałych w wyniku przestępstwa, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego mediatora dochodzą do porozumienia, przy czym co najmniej jedną ze stron sporu jest osoba skazana, odbywająca karę pozbawienia wolności, osadzona w jednostce penitencjarnej położonej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, która przystąpiła do projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Lublinie, i wystąpiła z inicjatywą mediacji pozasądowej w sprawach, w której prawo dopuszcza zawarcie ugody.

 

4.Finansowanie: mediacje pozasądowe finansowane są  z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, mediacje sądowe ze środków Skarby Państwa.

W programie pilotażowym  nieodpłatnie realizowane są wyłącznie mediacje dotyczące sporów (kryzysów) powstałych w wyniku przestępstwa. 

 

 1. Limit bezpłatnych mediacji:

– w roku 2021r. ustalono limit do 100 mediacji we wszystkich jednostkach penitencjarnych objętych działaniami projektowymi,

– w roku 2022r. ustalono limit do 50 mediacji we wszystkich jednostkach penitencjarnych objętych działaniami projektowymi.

Dane dotyczące bezpłatnych mediacji zostały zweryfikowane   względem zapisu w regulaminie i są zgodne z najnowszymi zmianami.

 

 1. Wszczęcie mediacji może nastąpić w szczególności ( m. in.):

-na wniosek uczestnika projektu- jednej ze stron pod warunkiem, że pozostałe strony wyraziły  zgodę na mediację;

– na zgodny wniosek stron.

 

 1. Uczestnik projektu to osoba, zainteresowana udziałem w mediacji, realizowanej na zasadach określonych w Regulaminie, która zainicjowała prowadzenie mediacji pozasądowej składając deklarację udziału
  w Projekcie, w celu rozwiązania sporów powstałych w wyniku przestępstwa, przy czym co najmniej jedną
  ze stron sporu jest osoba skazana, odbywająca karę pozbawienia wolności, osadzona w jednostce penitencjarnej położonej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

 

 1. Postępowanie mediacyjne kończy ( m. in.):

-zawarcie lub niezawarcie ugody przez strony;
-ponowne, nieusprawiedliwione niestawienia się przez tą samą stronę     postępowania  na posiedzenie mediacyjne;

-pisemna rezygnacja z prowadzenia mediacji zgłoszona przez stronę lub strony  postępowania mediacyjnego;

-pisemne oświadczenie mediatora o bezcelowości lub niemożności prowadzenia mediacji.

 

 1. 7. Skutki zawarcia mediacji:
  -możliwość rozwiązania kryzysów, wynikłych z przestępstwa oraz odbudowanie lub poprawę relacji zachwianych w wyniku przestępstwa,

-uzyskanie przeprosin, zadośćuczynienia moralnego i/lub materialnego,
-zakończenie konfliktu lub jego załagodzenia, poprze wypracowanie przez strony konfliktu własnej , wspólnie zaakceptowanej, zgodnej z prawem ugody.

 

Mediacja dla osoby pokrzywdzonej to okazja do wyrażenia swoich uczuć , poczucia krzywdy, i straty, a także wyrażenia oczekiwań i potrzeb. Sprawca ma możliwość przejąć odpowiedzialność  za skutki swojego postępowania i podjąć działania naprawcze. Dodatkowo zawarcie ugody w przypadku osoby pozbawionej wolności jest jedną z przesłanek, które sąd bierze pod uwagę  przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia (co nie jest jednoznaczne z pozytywnym postanowieniem
w tej sprawie)