Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 W dniu 8 września 2022 r. w  Gminie Bełżyce  odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Rady Programowej do spraw projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dniu 8 września 2022 r. w  Gminie Bełżyce  odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Rady Programowej do spraw projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Organizatorem wydarzenia był Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka oraz Centrum Usług Społecznych w Bełżycach.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Programowej, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prof. dr hab. Marek Rymsza, udział w nim wzięli m.in.: członkowie Rady Programowej, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Mariusz Kidaj, Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Łukasz Budyńczuk, Dyrektor
ROPS w Lublinie Małgorzata Romanko, Dyrektor PCPR w Lublinie Jacek Figarski, Kierownik Filii PUP w Bełżycach Maria Dąbrowska, Sekretarz Gminy Joanna Kaznowska, Dyrektor
CUS w Bełżycach Anna Ostasz, Dyrektor MDK w Bełżycach Joanna Sidorowicz, Dyrektor MGBP w Bełżycach Magdalena Widelska oraz przedstawiciele gmin: Opole Lubelskie, Wojcieszków, Świdnik.

Tematem obrad była min. strategia rozwoju i koordynacji usług społecznych na poziomie regionalnym i lokalnym oraz prezentacja planowanych alokacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027. Gmina Bełżyce/Centrum Usług Społecznych zaprezentowało poziom i efektywność realizacji usług społecznych indywidualnych i grupowych tj. Klub Aktywności Lokalnej, Klub Rodzica i Dziecka świadczonych na rzecz naszych mieszkańców. Rada Programowa zapoznała się również z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach wraz z Drużyną Młodzieżową oraz zwiedziła Izbę Pożarnictwa. Przedstawione zostały również wnioski i rekomendacje samorządów gminnych do zmian o charakterze systemowym w obszarze polityki społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.