Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Mediacje rodzinne

Strona Główna 9 Usługi społeczne 9 Mediacje rodzinne

 

MEDIACJE RODZINNE – Gmina Bełżyce/ Centrum Usług Społecznych w Bełżycach ogłasza nabór uczestników do usługi społecznej Mediacji rodzinnych.

 

Usługa społeczna MEDIACJI RODZINNYCH  realizowana jest w ramach projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

W ramach usługi społecznej oferujemy:

– uczestnictwo w Mediacji rodzinnej dla osób zamieszkujących na terenie gminy Bełżyce;

– dostosowanie indywidualnej usługi mediacji rodzinnych do  zdiagnozowanych potrzeb,
w oparciu o przeprowadzoną diagnozę  sporządzoną dla Uczestników projektu (na podstawie diagnozy sporządzanej dla każdego członka rodziny, albo dla jednego przedstawiciela rodziny zgłaszającego potrzebę mediacji, albo na wniosek pracownika socjalnego typującego rodziny do mediacji na podstawie wywiadu).

– Mediacje będą dotyczyć w szczególności: konfliktów małżeńskich, konfliktów między rodzicami a dziećmi (również dorosłymi), sporów spadkowych, spraw rozwodowych (np. władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, korzystania z majątku, alimentów), podziału majątku, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi itp. Mediator ma obowiązek zachowania bezstronności, neutralności,  poufności. Mediator będzie wpierał strony konfliktu w samodzielnym podejmowaniu decyzji.

– korzystanie z usługi społecznej w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.

 

Szczegółowe informacje oraz kwalifikowanie do korzystania z usługi społecznej odbywa się od dnia 30 września 2021 r od godz. 10.00 w siedzibie Biura Projektu Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce, I piętro, lub telefonicznie 81 517 24 68, wew. 34,
tel. komórkowy 726 702 600 oraz 726 702 607