Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Przekazujemy informację od Fundacji Heros z Lublina

Szanowni Państwo,

Jesteśmy fundacją, która ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Obecnie działamy na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego,  świętokrzyskiego oraz podkarpackiego i prowadzimy rekrutację do następujących projektów współfinansowanych z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!”

„Absolwent w drodze do kariery!”

„Kompetentni na rynku pracy!”

„Gotowi do pracy”

„Pora na pracę!”

„Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę”

„Kurs na niezależność!”

„Droga do niezależności II”

„Kierunek samodzielność II”

Fundacja Heros w ramach wyżej wymienionych projektów oferuje możliwość skorzystania różnych z form wsparcia, w zależności od indywidualnych potrzeb, m.in.:

• Psychoterapii i konsultacji psychiatrycznych
• Zabiegów rehabilitacyjnych
• Doradztwa zawodowego
• Poradnictwa psychologicznego
• Poradnictwa prawnego
• Warsztatów kompetencji cyfrowych
• Szkoleń i kursów podnoszących kompetencje zawodowe
• Staży zawodowych

• Pośrednictwa pracy
• Wsparcia trenera pracy
• Warsztatów umiejętności psychospołecznych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu (m.in. wyjść do teatru, kina, muzeum)

Działania Fundacji Heros skierowane są do osób:
• posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• będących w wieku aktywności zawodowej,
• pozostających bez zatrudnienia, w tym nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i poszukujących pracy.

Udział w projektach jest nieodpłatny, a ponadto zapewniamy:

  • zwrot kosztów dojazdu,
  • serwis kawowy podczas spotkań grupowych,
  • stypendium szkoleniowe,
  • stypendium stażowe.

Ulotka do pobrania – FUNDACJA HEROS

Ulotka do pobrania – KIERUNEK SAMODZIELNOŚĆ