Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Przekazujemy informację dotyczącą Projektu „Wybierz akTYwność”, skierowanego do dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej Przyjaźń zaprasza do udziału w projekcie „Wybierz akTYwność!”, realizowanego na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: do 31.03.2025 r..

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

35 dorosłych osób niepełnosprawnych, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, pozostających bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. (o których mowa w art.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.511, z późn.zm) zam. zg. z KC tereny woj. lubelskiego.

Celem projektu „Wybierz aktywność!” jest zwiększenie aktywności zawodowej 35 osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego poprzez udział w zintegrowanych działaniach aktywizujących a następnie wejście na rynek pracy min.36 % uczestników projektu do 31.03.2025 r.

Beneficjentom ostatecznym projektu zapewniamy:

– Diagnozę potrzeb z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)

– Wdrożenie Indywidualnego Planu Działania

– Poradnictwo zawodowe

– Szkolenie zawodowe

– Pośrednictwo pracy

– Staże zawodowe  

Beneficjentom ostatecznym oferujemy:

– wysokie stypendium stażowe i szkoleniowe

– materiały szkoleniowe i dydaktyczne

 KONTAKT:

Tel: 576 000 942

Email: projektyprzyjazn@gmail.com

Biuro Projektu: ul. Podlaska 12, 20-304 Lublin