Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Przekazujemy informację dotyczącą projektu „Wsparcie dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego”

Głównym celem projektu jest pomoc oraz przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć. Projekt zakłada realizację działań kierowanych zarówno do kobiet, które doświadczają molestowania seksualnego oferując im darmowe poradnictwo prawne oraz do osób, które profesjonalnie zajmują się tematem molestowania seksualnego, poprzez przedstawienie im oferty edukacyjnej.