Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Projekt pt. „Lubelskie pomaga Ukrainie” – Проєкт під назвою «Люблінське допомагає Україні»

Informujemy, że Samorząd Województwa Lubelskiego  poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt pn. „Lubelskie pomaga Ukrainie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.
Самоврядування Люблінського воєводства за допомогою Регіонального центру соціальної політики в Любліні реалізує проєкт під назвою «Люблінське допомагає Україні» в рамках Регіональної операційної програми Люблінського воєводства на 2014-2020 роки, що співфінансується Європейським Соціальним Фондом.

Wartość projektu: 4 705 882,35 zł
Вартість проєкту: 4 705 882,35 злотих

Okres realizacji projektu: 1 maja 2022 r. – 30.04 2023 r.
Термін реалізації проєкту:  1 травня 2022 – 30 квітня 2023

Celem projektu jest integracja społeczna poprzez realizację usług społecznych oraz wsparcie socjalno-bytowe osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Grupę docelową projektu stanowi minimum 800 osób uciekających przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywających obecnie w województwie lubelskim, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.
Метою проєкту є соціальна інтеграція шляхом реалізації соціальних послуг та соціально-побутової підтримки осіб, що втікають з території України у зв’язку з нападом Російської Федерації. Цільовою групою проекту є мінімум 800 осіб, які рятуючись від наслідків збройного конфлікту, виїхали з території України та на даний момент проживають у Люблінському воєводстві, які легально прибули на територію Республіки Польща 24 лютого 2022 року або пізніше.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
У рамках проєкту будуть реалізовані наступні завдання:

Zadanie 1. Podstawowe wsparcie socjalno-bytowe.
Завдання 1. Базове соціально-побутове забезпечення.

Zadanie 2. Integracja społeczna poprzez realizację usług społecznych (doradztwo w zakresie załatwiania spraw życia codziennego, tłumacz, psycholog/prawnik, usługi asystenckie/wsparcia dziennego).
Завдання 2. Соціальна інтеграція шляхом реалізації соціальних послуг (консультування у вирішенні повсякденних справ, перекладач, психолог / юрист, послуги асистента / денний догляд).

Biuro projektu:
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
tel. 81 528 76 50
tel. 81 528 76 29
adres e-mail: rops@rops.lubelskie.pl

Офіс проєкту:
вул. Діаментова 2 (ul. Diamentowa 2),
20-447 Люблін
тел. 81 528 76 50
тел. 81 528 76 29

Informacje i zapisy – Centrum Usług Społecznych w Bełżycach,

ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce, 1 piętro

TEL.: 726 702 605