Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. / Допомога громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Допомога громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

Zgodnie  ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
 na terytorium tego państwa Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru
PESEL, przysługuje pomoc m.in. w postaci: jednorazowego świadczenia pieniężnego
w wysokości 300 zł na osobę, świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej.

Відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним
конфліктом на території цієї держави громадянин України, перебування якого на
території Республіки Польща вважається законним і внесений до реєстру PESEL, має
право на допомогу, серед іншого, у вигляді: одноразової грошової допомоги у розмірі
300 злотих на особу, сімейної допомоги та соціальної

Wnioski można składać w  Centrum Usług Społecznych w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b I piętro

wtorek, czwartek od  7.30 do 18.00
poniedziałek, środa, piątek  od 7.30 do 15.30

Заяви можна подати у Центрі соціальних служб у Белжицях

вул. Фабрична 2б, 1 пов

Вівторок, четвер з 7.30 до 18.00

Понеділок, середа, п’ятниця з 7.30 до 15.30