Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków na stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2023/2024.

Przypominamy, że od dnia 1 września 2023 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2023 r.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, ul. Fabryczna 2b, piętro nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Wniosek oraz oświadczenie znajdują się również w plikach do pobrania poniżej. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.:  81 517 24 68 wew. 22.

 • Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego Załącznik nr 1
 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego Załącznik nr 2
 • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego Załącznik nr 3;
 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku), np. zaświadczenie o wysokości dochodów Załącznik nr 4

Do wniosku dołącz:

 • w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku ( oświadczenie do pobrania);
 • w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku:
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  na zasadach ogólnych: zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za ubiegły rok ; opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie  oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  składka KRUS za ostatni kwartał;
 • w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej:
  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę.

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń zamieszkały na terenie Gminy Bełżyce, jeżeli spełnia łącznie dwie przesłanki:

 • niski dochodów na osobę w gospodarstwie domowym tj.miesięczny dochód nie przekracza kwoty 600,00 zł netto na osobę w związku z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901),
 • występują okoliczności powodujące trudną sytuację rodzinną,  tj.: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne  przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły. 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich 
uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901).