Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Usługi społeczne 9 „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Załącznik do Zarządzenia nr 15/2021
Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Bełżycach z dnia 26 sierpnia 2021 r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

§ 1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa oraz katalog usług społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLI/445/2021 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie: Przyjęcia Programu Usług Społecznych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego dnia 25 czerwca 2021 r. poz. 274) świadczonych na rzecz uczestników projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest przez Gminę Bełżyce/Centrum Usług Społecznych w Bełżycach na podstawie umowy nr POWR.02.08.00-00-0045/20-00 z dnia 27-11-2020 r zawartej z Instytucją Zarządzającą .
Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2023 r. na terenie gminy Bełżyce.
Udział w Projekcie jest nieodpłatny.
Biuro Projektu mieści się w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, 24-200 Bełżyce ul. Fabryczna 2b( I piętro) tel. 81 517 24 68, email: cus@cusbelzyce.pl

§ 2
Informacje o Projekcie

Głównym celem projektu jest utworzenie CUS w gminie Bełżyce poprzez przekształcenie OPS oraz wypracowanie modelu świadczenia usług społecznych.
Projekt przewiduje realizację usług społecznych dla beneficjentów projektu- mieszkańców gminy Bełżyce określonych w obowiązującym Programie Usług Społecznych tj.:

 • Klub Rodzica i Dziecka;
 • Mediacje Rodzinne;
 • Terapia Krótkoterminowa;
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych;
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci;
 • Indywidualne poradnictwo logopedyczne;
 • Usługi asystencko-wspierające świadczone w miejscu zamieszkania;
 • Indywidualna terapia dla osób uzależnionych;
 • Indywidualne poradnictwo dietetyczne;
 • Indywidualne poradnictwo psychiatryczne;
 • Klub Aktywności Lokalnej.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równych szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, co oznacza, że w planowanych formach wsparcia będą mogły brać udział osoby bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd.

§ 3
Zasady rekrutacji

Uczestnikami Projektu mogą być osoby lub małoletnie dzieci za zgodą i na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, które zgłoszą się do udziału w projekcie oraz spełniają warunki konieczne do korzystania z nieodpłatnych usług społecznych określone w obowiązującym Programie Usług Społecznych tj. w zakresie usług wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1-11 zamieszkiwanie na terenie gminy Bełżyce oraz dodatkowo w zakresie usługi społecznej wskazanej w § 2 ust. 2 pkt 1 posiadanie małoletniego dziecka do 5 r.ż. i usługi społecznej wskazanej w § 2 ust. 2 pkt 7 posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o regulamin w sposób ciągły do wyczerpania dostępnych w projekcie poszczególnych rodzajów usług społecznych.

Decyzja o kwalifikacji uczestników projektu zostanie podjęta na podstawie kryteriów:
kolejności zgłoszeń (decyduje data i godzina wpływu);
kompletności i poprawności formalnej złożonych dokumentów;
analizy informacji zawartych w złożonych oświadczeniach;

4. Zgłoszenia będą przyjmowane na bieżąco w Biurze Projektu.
5. Zgłoszenia udziału będą się odbywały poprzez osobiste dostarczenie niezbędnej dokumentacji ( w przypadku małoletniego dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego) tj. deklaracji uczestnictwa (załącznik do Regulaminu nr 1) wraz z wypełnionym Formularzem rekrutacyjnym (załącznik do Regulaminu nr 2) i Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do Regulaminu nr 3):
6. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych.
7. Proces rekrutacji do projektu odbywać się będzie poprzez ocenę formalną dokonaną przez Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych zatrudnionych w Centrum Usług Społecznych prowadzoną na zasadzie: TAK-spełnia, NIE-nie spełnia kryteriów kwalifikujących do udziału w Projekcje. W przypadku nie spełniania wskazanych powyżej kryteriów uprawniających do uczestnictwa w projekcie, kandydatura zostanie odrzucona. Na tym etapie zostaną zweryfikowane złożone przez potencjalnego Uczestnika/Uczestniczkę dokumenty rekrutacyjne, czy są kompletne oraz czy zostały poprawnie wypełnione.
8. Odmowa wypełnienia dokumentów, a zwłaszcza podania danych osobowych w Formularzu rekrutacyjnym (nie dotyczy danych wrażliwych), potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych, przeprowadzenia ewaluacji oraz odmowa zobowiązania się osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu, jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
9. W przypadku, gdy liczba osób chętnych, spełniających kryteria Projektu przewyższy liczbę miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa. Lista tworzona będzie wg kolejności zgłoszeń (data złożenia oświadczenia). Osoby z listy będą włączone do uczestnictwa w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Każda z osób zostanie osobiście/telefonicznie/mailowo poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie (bądź o wpisie na Listę Rezerwową).
10. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu
opatrzone miejscowością, datą i czytelnym podpisem kandydata.
11. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą weryfikowane pod względem formalnym przez Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych a kandydaci/tki będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
12. Za moment dokonania zgłoszenia przyjmuje się dzień i godzinę, w którym złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty poprawne formalnie.
13. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby Uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.
14. Dokumenty złożone w trakcie rekrutacji przez kandydatów/ki nie podlegają zwrotowi.

§ 4
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
1) nieodpłatnego wsparcia w formie usług społecznych;
2) korzystania z materiałów zapewnionych w okresie udzielania usług społecznych;
2. Uczestnik zobowiązany jest do:
1) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w realizowanych na jego rzecz usługach społecznych;
2) potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności/lub i Indywidualnej Karcie Usług Społecznych;
3) usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub stosownego dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności;
4) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitorujących;
5) wypełniania dokumentów koniecznych dla realizacji Projektu, a zwłaszcza podpisania
opracowanego Indywidualnego Planu Usług Społecznych
6) udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji Projektu, w szczególności
związanych z potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, zarządzania, ewaluacji,
monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych
7) informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia
Beneficjentowi/Realizatorowi Projektu wywiązywania się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości Projektu;

§ 5
Rezygnacja z udziału w Projekcie

1. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie na listę podstawową ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez podania przyczyn, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie w Biurze na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wsparcia.
2. Realizator dopuszcza rezygnację z udziału we wsparciu w trakcie jego trwania tylko w przypadkach zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Uczestnika, uniemożliwiających dalszy udział we wsparciu.
3. Uczestnik ostatecznie zostaje skreślony z listy Uczestników Projektu w przypadku:
a) naruszenia swoich obowiązków wymienionych w § 4 ust. 2 Regulaminu;
b) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, o którym
mowa § 5 ust. 1.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu, udział w Projekcie
proponowany jest kolejnemu kandydatowi z listy rezerwowej.
5. Osoba rezygnująca lub skreślona z udziału w Projekcie wypełnia ankiety
i inne dokumenty potrzebne do sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Projektu.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Każda osoba kandydująca lub biorąca udział w Projekcie akceptuje warunki Regulaminu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego.
2. Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu, tj. od 01.07.2021 r. do
30.09.2023 r.
3. Realizator ma prawo w każdym czasie do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych
Załącznik nr 4 – Wniosek o udzielenie usług społecznych
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowania