Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Lubelska Szkoła Biznesu zaprasza do udziału w projekcie „Włączamy Lubelskie”

Informujemy, że Lubelska Szkoła Biznesu zaprasza do udziału w projekcie „Włączamy Lubelskie” nr umowy RPLU.11.01.00-06-0045/20 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach osi priorytetowej 11. Włączenie społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie. Rekrutacja nadal trwa.

1.      Uczestnikami Projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki (kryteria formalne – niespełnienie skutkuje odrzuceniem zgłoszenia):

a.      zamieszkiwanie terenów rewitalizacji Miast: Lublin, Biała Podlaska, Zamość, Chełm, Lubartów

b.      osoby w wieku aktywności zawodowej dotknięte ubóstwem bądź zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie (zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie)

c.       osoby bierne zawodowo lub bezrobotne

2.      Ponad to projekt zakłada udział uczestników:

a.      osoby z niepełnosprawnościami – co najmniej 10os.

b.      osoby korzystające z POPŻ 2014-2020 – co najmniej 30os.

c.       osoby bierne – co najmniej 40os.

3.      Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby  nie należące do grupy określonej w pkt.1 oraz osoby, które biorą udział w rekrutacji do innego projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej bądź są już uczestnikami innego projektu również dofinansowanego z Unii Europejskiej.

Więcej informacji można uzyskać na https://lbs.pl/projekt/wlaczamy-lubelskie