Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Archiwum 9 Klauzula informacyjna na potrzeby zamówień publicznych w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach (Archiwalne)

Klauzula informacyjna
na potrzeby zamówień publicznych
w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, ul. Fabryczna 2b 24-200 Bełżyce, tel. 81 517 24 68, adres e-mail: cus@cusbelzyce.pl .

2) Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach jest Pan Michał Jastrzębski- kontakt: e-mail: iod@e-biuroprawne.pl , adres do kontaktu jak w pkt. 1.

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – w celu związanym z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty, w związku z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów.

4) W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy. Dane osobowe mogą być przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom: [podać dane podmiotów, z którymi OPS ma podpisane np. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – obsługa prawna, firmy kurierskie, zewnętrzna firma informatyczna etc.].

5) W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w myśl art. 22 RODO oraz nie będą profilowane.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym oraz realizacją i wykonaniem ewentualnej umowy. [można wskazać dokładny okres np. 5 lat od zakończenia trwania umowy, 1 miesiąc od zakończenia rozpatrywania ofert etc. – ważne, aby był to okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów w myśl art. 5 ust. 1 lit. e RODO]

8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania ze wskazanych wyżej praw może Pani/Pan zgłosić taką potrzebę w CUS w Bełżycach lub przesłać wniosek na adres: Centrum Usług Społecznych j w Bełżycach ulica Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce. lub drogą elektroniczną: cus@cusbelzyce.pl