Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Archiwum 9 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ubiegającego się o zasiłki okresowe/zasiłki celowe/celowe specjalne/zasiłki stałe/świadczenia niepieniężne w formie posiłków dla osób dorosłych lub dzieci w szkole/praca socjalna/usługi opiekuńcze/ umieszczenie w DPS/odpłatność za DPS/kontrakty socjalne* w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach (Archiwalne)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ubiegającego się o zasiłki okresowe/zasiłki celowe/celowe specjalne/zasiłki stałe/świadczenia niepieniężne w formie posiłków dla osób dorosłych lub dzieci w szkole/praca socjalna/usługi opiekuńcze/ umieszczenie w DPS/odpłatność za DPS/kontrakty socjalne* w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach

Z uwagi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w związku z ubieganiem się o wsparcie w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach z siedzibą w Bełżycach, przy ulicy Fabrycznej 2b, 24-200 Bełżyce (dalej zwanym także “CUS”), Administrator Danych Osobowych, stosownie do art. 23a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876 z póź.zm) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane także “RODO”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Bełżycach ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce, 81 517 24 68, adres e-mail: cus@cusbelzyce.pl.
Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Usług Społecznych jest Pan Michał Jastrzębski – kontakt; e – mail: iod@e-biuroprawne.pl, adres do korespondencji: 24-200 Bełżyce, ul. Fabryczna 2b.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z ubieganiem się o świadczenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zabezpieczenia stosowane przez ADO w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych polegają szczególnie na:
a) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez ADO;
b) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania ze wskazanych wyżej praw może Pani/Pan zgłosić taką potrzebę w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach lub przesłać wniosek na adres:
Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce lub drogą elektroniczną: cus@cusbelzyce.pl .

*/ niepotrzebne skreślić