Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

KLAUZULA INFORMACYJNA – Dodatek mieszkaniowy

Strona Główna 9 RODO 9 Klauzule informacyjne 9 KLAUZULA INFORMACYJNA – Dodatek mieszkaniowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

„DODATEK MIESZKANIOWY”

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)
(Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”,  
informujemy Państwa, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych  w Bełżycach ul. Fabrycznej 2b, 24-200 Bełżyce, tel. 81 517 24 68, adres e-mail: cus@cusbelzyce.pl .

 • Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach jest Robert Gostkowski,
adres e-mail: cus@cusbelzyce.pl.; adres do kontaktu  jak w pkt. 1.

 • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań zmierzających do ustalenia prawa, ustalenia wysokości oraz wypłaty dodatku mieszkaniowego, jak również do weryfikacji uprawnień oraz ewentualnego dochodzenia należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz
art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

 • Odbiorcy danych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi CUS
w Bełżycach  zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z ich usług, w tym usług wsparcia i serwisowania dla użytkowanych w podmiocie systemów informatycznych.

 • Przekazanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Centrum Usług Społecznych, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia sprawy.

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 2. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem – dotyczy danych osobowych, których podanie jest dobrowolne;
 3. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 • Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania podanych powyżej jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z wyżej wymienionych przepisów prawa, w oparciu
o które prowadzone jest postępowanie. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne, ale niepodanie tych danych może utrudnić kontakt w sprawie wniosku.

 • Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

POBIERZ KLAUZULĘ