Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy, że z dniem 01.01.2022r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Dobry start”

Informujemy, że z dniem 01.01.2022r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Dobry start” nr RPLU.11.01.00-06-0059/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”, Priorytet inwestycyjny 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”. W związku z realizacją ww. projektu informujemy o rekrutacji do naszego projektu.

Projekt skierowany do 42 osób niepełnosprawnych lub z zaburzeniami psychicznymi, osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), zamieszkujących w województwie lubelskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Do projektu poszukujemy:

·         osób pozostających bez zatrudnienia,

·         osób z niepełnosprawnościami lub z zaburzeniami psychicznymi,

·       osób zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie województwa lubelskiego,

·         osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

·         osób zdolnych i gotowych do uczestnictwa w oferowanym wsparciu, w tym 3-miesięcznych stażach zawodowych oraz zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia na co najmniej 1 miesiąc

 

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby spełniające powyższe kryteria, priorytetowo będą traktowane m.in. kobiety, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020; osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie-poziom szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej),  osoby zamieszkujące obszary wiejskie, obszary objęte programem rewitalizacji, osoby nie posiadające stażu pracy, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub zaburzeniami psychicznymi oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 

·         Diagnoza potrzeb

·         Wsparcie psychologa

·         Poradnictwo prawne

·         Psychoedukacja zdrowotna

·         Pomoc specjalisty

·         Pomoc lekarza medycyny

·         Wsparcie doradcy zawodowego

·         Warsztaty kompetencji społecznych i obywatelskich

·         Trening komunikacji

·         Warsztaty radzenia sobie ze stresem

·         Warsztaty na temat aktywnych technik poszukiwania pracy

·         Wsparcie pośrednika pracy

·         Szkolenia zawodowe 104h

·         Staż zawodowy (3 miesiące)

 

Dodatkowo informujemy, że zakres wsparcia w ramach projektu dla osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała/otrzymuje z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

 

Rekrutacja jest otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym do 30.04.2022r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.