Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy o realizacji projektu „Krok do Lepszej Przyszłości”

W związku z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. „Krok do Lepszej Przyszłości” nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0016/20 oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie przekazujemy Państwu informację na temat powyższego projektu.