Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 INFORMACJA MINISTERSTWA ZDROWIA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA DZIECI

Zaświadczenie, wydane zgodnie z art. 47 ust. 1 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) , które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, pozwalające na korzystanie wyłącznie z uprawnień w zakresie świadczeń zdrowotnych, może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie:

 • pediatrii,
 • położnictwa i ginekologii,
 • perinatologii,
 • neonatologii,
 • neurologii dziecięcej,
 • kardiologii dziecięcej,
 • chirurgii dziecięcej.

Zaświadczenie uprawnia dzieci do 18 r. ż. do:

 • skorzystania z wyrobów medycznych na zasadach określonych w przepisach ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania, o ilości zapotrzebowania decyduje lekarz wystawiający zlecenie,
 • specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej  udzielanych przez świadczeniodawców posiadających kontrakt z NFZ (dotyczy wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej – udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki szpitalnej przez cały proces leczenia pacjenta).

 Korzystanie „poza kolejnością” ze świadczeń opieki zdrowotnej oznacza:

 • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Z powyższych uprawnień może skorzystać również dziecko z niepełnosprawnością posiadającą orzeczenie o:

 • znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.