Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Firma PROSTUDIUM EDYTA TRUSEK w partnerstwie z „FUNDACJĄ RE NON RERBIS”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 realizuje projekt „Ścieżki rozwoju”.

Szanowni Państwo,

Firma PROSTUDIUM EDYTA TRUSEK w partnerstwie z „FUNDACJĄ RE NON RERBIS”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 realizuje projekt „Ścieżki rozwoju”
nr FELU.10.06-IZ.00-0124/23. 
Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji podstawowych u min. 90% spośród 50 Uczestników Projektu z terenu województwa lubelskiego dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie:

1. PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY – Trzyetapowa indywidualna diagnoza dla każdego Uczestnika Projektu, której celem będzie zbadanie umiejętności podstawowych i potrzeb Uczestników oraz przekazanie informacji zwrotnej i planu dalszego działania.

2. OPIEKA MENTORA EDUKACYJNEGO – Zapewniona w trakcie całej ścieżki uczestnictwa w projekcie, której celem jest efektywne nabywanie kompetencji podstawowych.

3. WARSZTATY GRUPOWE:

–        Ścieżka I: Warsztaty edukacyjne Pewni siebie w cyfrowym świecie

–        Ścieżka II: Warsztaty edukacyjne korzystania z technologii cyfrowych

Podczas zajęć grupowych zapewniamy:

–        Materiały szkoleniowe i piśmiennicze,

–        Wyżywienie,

–        Certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji,

–        Zwrot kosztów dojazdu dla osób w najgorszej sytuacji ekonomicznej.

W projekcie może wziąć udział 50 osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), spełniających wszystkie poniższe warunki:

§  Pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

§  Bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK),

§  Zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Do udziału w projekcie zachęcamy w szczególności: kobiety, osoby powyżej 60 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby zamieszkujące obszary wiejskie oraz osoby korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z wojną na Ukrainie.

W rezultacie minimum 45 osób nabędzie kwalifikacje cyfrowe dzięki udziałowi w projekcie!

Zwracamy się do Państwa z prośba o udostępnienie informacji o projekcie w swojej instytucji (np. zamieszczenie informacji na stronie internetowej, umieszczenie plakatu promocyjnego projektu lub przekazanie zaproszenia do udziału w projekcie potencjalnym beneficjentom).

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Projektu – ul. Długa 5/114, 20-346 Lublin,

telefon: 694-211-774, e-mail: kontakt@prostudium.pl

Biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.