Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Bon energetyczny – nabór wniosków od 1 sierpnia 2024 r.

Centrum Usług Społecznych w Bełżycach informuje, iż  od 1 sierpnia 2024 r. będzie realizowane nowe zadanie związane z wypłatą bonu energetycznego.

Bon energetyczny – co to jest?

Bon energetyczny jest nowym świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwom domowym, w oparciu o określone kryteria dochodowe.  Wprowadzenie bonu energetycznego stanowić ma wsparcie dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. 

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Komu przysługuje bon energetyczny?

Zgodnie z ww. ustawą świadczenie przysługuje:

 • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok  2023  nie  przekracza kwoty 2500 zł,
 • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tego przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie bonu energetycznego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

UWAGA:

 1. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 
 2. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.
 3. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza. 

Ile wynosi bon energetyczny?

Wysokość bonu energetycznego wynosi jednorazowo:

 • 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Podwyższonym wsparciem zostaną objęte gospodarstwa domowe, których źródła ogrzewania są zasilane energią elektryczną (np. pompy ciepła, piece akumulacyjne) o ile źródła te będą wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Bon energetyczny przyznaje się wówczas w wysokości:

 • 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. „zasada złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała będzie kwoty kryterium, o którym mowa powyżej, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie już wypłacana.

Jak będzie wypłacany bon energetyczny?

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. będzie wypłacany jednorazowo.  Wnioski o wypłatę bonu energetycznego rozpatrywane będą w terminie 60 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku.

Wnioski można składać od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 • osobiście w formie papierowej w Centrum Usług Społecznych ul. Fabryczna 2 b, 24-200 Bełżyce.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. 

Szczegółowych informacji udziela: Zespół ds. Obsługi Świadczeń, tel. 81 517 24 68 wew. 22 lub 23

Wzór wniosku do pobrania TUTAJ.