Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

 

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

 

W przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r., weryfikowane będą dochody za 2020 r.

W przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października  2022 r. weryfikowane będą dochody za 2021 r.

 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Termin składania wniosków:

Wnioski można składać do 31-10-2022 r. Wnioski złożone po 31-10-2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski można składać osobiście  w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, ul. Fabryczna 2 b, 24-200 Bełżyce, I piętro lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Wnioski można składać również przez Internet za pośrednictwem platformy ePuap. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony
z wykorzystaniem profilu zaufanego

Wzór wniosku do pobrania: POBIERZ

Terminy wypłat:

W przypadku wniosków o dodatek osłonowy złożonych  do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

 

 

Szczegółowych informacji udziela:

Centrum Usług Społecznych w Bełżycach ul. Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce

Zespół ds. obsługi świadczeń

tel. 81 517-24-68 wew. 22-23

adres e-mail: cus@cusbelzyce.pl